عوامل فیزیکی

اندازه گیری صدای محیط کار به روش موضعی و عمومی و آنالیز آن به صورت ( Real Time) در باندهای فرکانسی یک و 3/1 اکتاوباند جهت تعیین میزان مواجهه فرد در یک شیفت کاری و همچنین تعیین میزان کارآیی روشهای کنترل صدا و وسایل حفاظت شنوایی با دستگاه پیشرفته تمام رنگی TES-1358

اندازه گیری میزان روشنایی محیط کار به روش موضعی و عمومی با دقت 01/0 و در رنج 20 تا 20000 لوکس جهت تعیین میزان روشنایی محیط کار مطابق با استانداردهای جهانی و ملی و پیشگیری از عیوب انکساری چشم

اندازه گیری میزان استرس حرارتی محیط کار و تعیین میزا ن مواجهه فرد در یک شیفت کاری با توجه به شاخص WBGTبا دستگاه  پیشرفته  TM-188 D

اندازه گیری میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو

اندازه گیری ارتعاش دستگاه های صنعتی و تولیدی

سنجش میزان امواج الکتریکی در فرکانس 10 مگاهرتز تا 3 گیگا هرتز

سنجش میزان امواج مغناطیسی در فرکانس 1 تا 300 هرتز

سنجش میزان امواج ماکروویو

سنجش میزان مواجهه با اشعه

عوامل شیمیایی

اندازه گیری میزان آلاینده های محیط کار به روش گراویمتری با دستگاه پیشرفته SKC ساخت آمریکا به جهت تعیین میزان مواجهه فرد با گردو غبار بر حسب( میلیگرم بر مترمکعب) در یک شیفت کاری و با هدف پیشگیری از بیماریهای ریوی.

اندازه گیری گازها و بخارات فرآیندهای صنعتی با استفاده از سوربنت تیوب های ویژه آلاینده موردنظر و تعیین میزان غلظت آلاینده گازی و مواجهه فرد در یک شیفت کاری  با هدف پیشگیری از بیمارهای ریوی و مرگ ناشی از خفگی .

نمونه برداری و آنالیز سیلیس موجود در خاک

نمونه برداری و آنالیر میست روغن های معدنی

نمونه برداری از گازهای BTEX سرطان زا (بنزن،تولوئن،اتیل بنزم و زایلین)